Regulamin Biblioteki

I. Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka została utworzona dla zaspokajania potrzeb informacyjnych pracowników i studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania (WSFiZ) oraz Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych ( WSTI).
 2. Użytkownikiem Biblioteki może zostać każdy student WSFiZ i WSTI, po przedstawieniu ważnej legitymacji studenckiej. Wykładowcy i inni pracownicy Uczelni otrzymują takie uprawnienia automatycznie. Osoby spoza Uczelni mogą korzystać ze zbiorów jedynie na miejscu, po zostawieniu u dyżurującego bibliotekarza dokumentu tożsamości.
 3. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne
 4. W ramach Biblioteki działają: Czytelnia, Wypożyczalnia, Pracownia Testów Psychologicznych oraz Sekcja Internetowa.
 5. Czytelnicy zobowiązani są do:
  1. - pozostawienia okryć wierzchnich, oraz wszelkich toreb i plecaków w szatni bądź specjalnych szafkach znajdujących się na terenie Biblioteki
  2. - wyłączenia sygnałów dźwiękowych w telefonach komórkowych i innych urządzeniach elektronicznych (na terenie Biblioteki obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych);
  3. - właściwego obchodzenia się z udostępnianymi materiałami (zabrania się podkreślania i notowania w podręcznikach, testach i innych materiałach dydaktycznych). Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane przez siebie książki i czasopisma.

II. Czytelnia

 1. Ze zbiorów Czytelni można korzystać wyłącznie na miejscu, po pozostawieniu u dyżurującego bibliotekarza legitymacji studenckiej lub innego dokumentu tożsamości
 2. Jednorazowo do Czytelni wypożycza się maksymalnie 5 książek.
 3. Jakiekolwiek prace reprograficzne mogą być prowadzone wyłącznie w myśl Ustawy o ochronie praw autorskich.
 4. Biblioteka zapewnia korzystającym swobodny dostęp do komputerów znajdujących się w Sekcji Internetowej. Użytkownicy mogą również podłączać do sieci własne komputery przenośne.
 5. Dostęp do sieci rozległej Internet ograniczony jest wyłącznie do korzystania w celach edukacyjnych. Komputery nie mogą być wykorzystywane do działań niezgodnych z prawem.

III. Wypożyczalnia

 1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej wystawianej na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub dowodu tożsamości w przypadku studentów podyplomowych.
 2. Posiadacz karty bibliotecznej ponosi pełną odpowiedzialność za skutki utraty karty do momentu zgłoszenia tego faktu w Bibliotece
 3. Przed zapisem do Biblioteki Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Biblioteki, co potwierdza własnoręcznym podpisem w specjalnym Oświadczeniu
 4. Podstawą wypożyczenia książek jest okazanie aktualnej karty bibliotecznej. Osoby uprawnione do korzystania z Wypożyczalni nie mogą wypożyczać zbiorów za pośrednictwem osób trzecich.
 5. Biblioteka udostępnia maksymalnie 10 publikacji na okres 30 dni. Wyjątek stanowią płyty z programem SPSS wypożyczane na 14 dni
 6. Studenci o statusie absolwenta mogą wypożyczyć maksymalnie 5 publikacji.
 7. Na koncie Użytkownika może znajdować się tylko jeden egzemplarz danego tytułu.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania terminu zwrotu książek. W przypadku jego przekroczenia Czytelnik płaci za każdy wolumin, karę pieniężną w wysokości 1 zł. za każdy rozpoczęty dzień przetrzymania. Maksymalna wysokość kary, jaka może zostać naliczona za nieterminowy zwrot jednego woluminu, nie może przekroczyć 150 zł.
 9. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia bądź zagubienia wypożyczonych zbiorów Użytkownik zobowiązany jest odkupić inny egzemplarz tego samego tytułu lub jego nowe wydanie. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe sposób uregulowania zobowiązań ustala Kierownik Biblioteki.
 10. Przesunięcie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów możliwe jest pod warunkiem osobistego zgłoszenia się do Biblioteki lub przesłania wiadomości z prośbą o prolongatę na adres biblioteka@vizja.pl przed upływem daty zwrotu wypożyczonych materiałów.
 11. Bibliotekarz może odmówić przedłużenia terminu zwrotu książek w przypadku wzmożonego zainteresowania innych Użytkowników danym tytułem.
 12. Rezerwacja książek odbywa się po zalogowaniu na stronie internetowej Biblioteki. Maksymalnie można zamówić 3 pozycje (w tym tylko jeden egzemplarz danego tytułu). W przypadku nieodebrania materiałów w ciągu 4 dni rezerwacja zostanie anulowana. Rezerwacji mogą dokonać osoby nie posiadające żadnych nieuregulowanych zobowiązań względem Biblioteki.
 13. Karty obiegowe podpisywane są wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań Czytelnika względem Biblioteki, tj.: zwrocie wypożyczonych publikacji, opłaceniu naliczonych kar oraz odkupieniu zniszczonych lub zagubionych egzemplarzy.

IV. Pracownia Testów Psychologicznych

 1. Z pracowni korzystać mogą wyłącznie wykładowcy oraz studenci wydziału Psychologii WSFiZ
 2. Prawo wypożyczenia zasobów Pracowni mają wyłącznie wykładowcy. Studenci mogą korzystać z podręczników, kluczy i arkuszy do testów wyłącznie na miejscu bez możliwości wykonywania kserokopii i wypełniania kart testowych

V. Przepisy porządkowe

 1. Na terenie Biblioteki obowiązuje
  1. - zakaz spożywania posiłków i picia napojów
  2. - zakaz prowadzenia głośnych rozmów we wszystkich pomieszczeniach
 2. Naruszenie Regulaminu powoduje zwrócenie Czytelnikowi uwagi lub jednorazowe usunięcie z Biblioteki.
 3. W przypadku rażącego lub notorycznego łamania Regulaminu bibliotekarz ma prawo zablokować konto Czytelnika na czas określony, albo skreślić Czytelnika z listy użytkowników Biblioteki.
 4. Użytkowników Biblioteki obowiązuje znajomość i stosowanie się do niniejszego Regulaminu.
 5. Rozstrzyganie spraw nie objętych Regulaminem oraz spraw spornych należy do kierownika Biblioteki.
 6. Od decyzji Kierownika przysługuje odwołanie do Dyrektora ds. Studenckich.